Dostawa, montaż, rozruch instalacji elektrycznych magazynu energii elektrycznej o moc zainstalowanej 6 MW przy Farmie Wiatrowej Bystra na terenie Gminy Pruszcz Gdański (rew. 2)

Dot. „Dostawa, montaż, rozruch instalacji elektrycznych magazynu energii elektrycznej o moc zainstalowanej 6 MW przy Farmie Wiatrowej Bystra na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 

Zamawiający: Energa Serwis Sp. z o.o.

Inwestor: Energa Wytwarzanie S.A.

Teren prac: Bateryjny Magazyn Energii – FW Bystra, Pruszcz Gdański

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE - rew. 2

 

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej:

 

I. Zakres prac:

  

NAZWA ZADANIA

 ilość

   1

 Zaprojektowanie sterowania wentylacji i ogrzewania.

  

   1

   2

 Zaprojektowanie systemu detekcji ppoż. z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. ppoż.

   1

   3
 Zaprojektowanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. ppoż.    1

   4

 Zaprojektowanie systemu CCTV.

   1

   5

 Zaprojektowanie instalacji antywłamaniowej.

   1

   6

 Zaprojektowanie układu zasilania i sterowania ręcznego pomp odwodnień.

   1

   7

 Zaprojektowanie układu wewnętrznych połączeń wyrównawczych i uziemiających.

   1

   8

 Dobór nastaw i konfiguracja zabezpieczeń rozdzielni 20kV typu RM6 RE-OQ-DDD-DDD 24kV-630A-16kA 8 pól.

   1

   9

 Dobór nastaw i konfiguracja zabezpieczeń pola 20kV nr 7 rozdzielni FW Bystra.

   1

  10

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz odbiorowej do przekazania do eksploatacji w zakresie wykonanych prac.

   1

  11

 Uzgodnienie wykonanych projektów wykonawczych z Zamawiającym i Inwestorem (Energa Wytwarzanie S.A.)

do każdej pozycji powyżej

   1

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na cały zakres prac albo na poszczególne zadania.

 

II. Termin wykonania zadania: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy/zamówienia.

 

III. Zawartość oferty:

1)     potwierdzenie zakresu prac,

2)     potwierdzenie terminu realizacji prac,

3)     potwierdzenie wymaganego okresu gwarancji i rękojmi,

4)     wymagania wykonawcy wobec Zamawiającego,

5)     wynagrodzenie ryczałtowe,

6)     termin ważności oferty (co najmniej 60 dni),

7)     warunki płatności (preferowany termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury VAT) oraz propozycja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

8)     referencje (lub inne dokumenty) potwierdzające należyte wykonanie prac o zakresie i charakterze porównywalnym
z zakresem zapytania ofertowego/Zamawiający wymaga potwierdzenia należytego zrealizowania co najmniej trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat./,

9)     kopia ubezpieczenia - Polisa OC,

10)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

11)  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

12)  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

13)  dokument, z którego wynika sposób reprezentacji,

14)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

15)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

16)  potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2019 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Energa Serwis Sp. z o.o.

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby Energa Serwis Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Celnej 13 na sekretariat spółki i zaadresować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godz. 12:15, w siedzibie Energa Serwis Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Celnej 13, BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Oferent powinien zamieścić ofertę w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

 

„Energa Serwis Sp. z o.o.

ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka

 

Oferta na „Dostawa, montaż, rozruch instalacji elektrycznych magazynu energii elektrycznej o moc zainstalowanej 6 MW przy Farmie Wiatrowej Bystra na terenie Gminy Pruszcz Gdański”

oraz „Nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 12:15”.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.


V. Wymagania dla wykonawcy:

1) składając ofertę wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych prac w oferowanym terminie.

2) wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania określonych czynności i przedmiotowych prac, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3) wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotowych prac,

4) wykonawca oświadcza, że odbył wizję lokalną – w celu uniknięcia wątpliwości, niejasności lub rozbieżności w interpretacji zakresu prac oraz kosztów, za które odpowiedzialny jest wykonawca, Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

5) wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu prac, będącego przedmiotem zapytania.

6) wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

7) wykonawca na etapie zawierania umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia brutto, w następujących formach (do wyboru):

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych,

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d. gwarancjach bankowych,

e. gwarancjach ubezpieczeniowych,

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

VI. Uwagi:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie przez oferenta konsultacji z Zamawiającym, mających na celu uzyskanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień odnośnie zakresu prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-           zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,

-           wezwania wykonawców, których Zamawiający zamierza zaprosić do dalszego etapu postępowania (negocjacje, oferty dodatkowe), w przypadku wątpliwości, do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert,

-           braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,

-           weryfikacji tylko tych ofert, których wartość nie przekracza wartości szacunkowej zamówienia,

-           udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy w postępowaniu, po ustaleniu wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia oraz otrzymaniu zgody na wykonawcę od Inwestora,

-           zmiany treści zapytania ofertowego w trakcie całego procesu ofertowego, niemniej jednak przed upływem terminu złożenia oferty,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w zapytaniu ofertowym oraz w wymienionych załącznikach. W sytuacji natomiast, gdy jedno wymaganie Zamawiającego ujęte zostało w dwóch lub więcej miejscach w różnych wersjach i nie da się ustalić, która z wersji wymagania ma znaczenie nadrzędne, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru która wersja będzie obowiązująca.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE OFERENTOWI NA WNIOSEK OFERENTA.

 

VII. Kontakt.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach technicznych:

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych:

Piotr Piersa

M  785 800 503

T  29 766 31 42

E piotr.piersa@energa.pl   

Ewa Chrostek

M 48 885 588 544

T 29 766 31 58

E ewa.chrostek@energa.pl