Wykonanie prac związanych z dostawą i montażem bram stalowych obiektów IOS II na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Dot. Wykonania prac związanych z dostawą i montażem bram stalowych obiektów IOS II na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

 

Energa Serwis Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty techniczno - handlowej na wykonanie prac związanych z dostawą i montażem bram stalowych itp. dla obiektów: BT3, BT4, SS2, estakada technologiczna, szyb windy ABSII-SCH IOS II na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (Inwestor).

 

I. Zakres prac:

1. Dostawa i montaż bram stalowych itp.

2. Wszelkie obróbki blacharskie od wnętrza budynku.

3. Z uwagi na możliwość zmiany obróbek przez Inwestora, zastrzega się konieczność uzyskania stosownej akceptacji poszczególnych obróbek przez Inwestora przed rozpoczęciem robót.

4. Wszelkie dodatkowe elementy i materiały konieczne do wykonania prawidłowego montażu stolarki zgodnie z projektem, ewentualnie wynikłe podczas montażu.

5. Zapewnienie rusztowań i sprzętu niezbędnych do wykonania prac.

6. Wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem.

7. Zapewnienie niezbędnych materiałów i urządzeń do rzetelnej, fachowej oraz bezpiecznej pracy.

8. Zapewnienie zabezpieczeń bhp zgodnie z wymogami budowy IOS II oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

9. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracami, wraz z kierownikiem robót.

10. Transport poziomy i pionowy.

11. Przygotowanie terenu w celu zapewnienia prawidłowego podłoża dla sprzętu.

12. Zaplecze socjalne, warsztaty, place składowe – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Media płatne – Zamawiający zapewnia miejsce wpięcia dla ewentualnych przyłączy.

 

II. Parametry instalacji

 

Zgodnie z PFU oraz dokumentacją projektową:

- Obróbki blacharskie: płaska stalowa ocynkowana o grubości min 0,75-1,0 mm, klasa korozyjności min C4 obustronnie, powlekana w kolorze RAL.

- Przyjąć rozwiązania analogiczne jak na istniejących obiektach IOS w EEO SA.

 

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne są pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=12g2_MCMMbj_kJ5ykH2XzBaeIoFZWuiY1

 

Braki w projektach nie zwalniają Podwykonawcy z należytego wykonania danego zakresu prac.

 

III. Termin wykonania:

 

Termin wykonania usługi zgodnie z harmonogramem.

 

IV. Gwarancja:

 

Zgodnie z Wymaganiami Gwarancyjnymi, gwarancja nie może być krótsza niż 60 miesięcy od daty protokólarnego przekazania instalacji IOS II do eksploatacji.

 

V. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: marta.luma@energa.pl i aneta.bienkowska@energa.pl do dnia 29.08.2019 r.

 

VI. Termin ważności oferty:

 

Wymagany termin ważności oferty: co najmniej do dnia 30.09.2019 r.

 

VII. Termin płatności:

 

Proponowany termin płatności: preferowany 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony.

 

VIII. Zawartość oferty:

 

-      cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotowych prac w rozbiciu na pracę jednozmianową i dwuzmianową, (prace mogą być prowadzone dwuzmianowo po 10 godzin), w cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszelkie niezbędne materiały i prace nieujęte w przedmiarach, należy podać ceny jednostkowe na poszczególne zakresy,

-      potwierdzenie wymaganego okresu gwarancji,

-      potwierdzenie przedstawionych terminów,

-      potwierdzenie 30 dniowego terminu płatności (od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury),

-      potwierdzenie terminu ważności oferty co najmniej do dnia 30.09.2019 r.

Ponadto, prosimy o dołączenie kopii aktualnych dokumentów (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) potwierdzających nie zaleganie z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne oraz kopii dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji.

 

VIII. Uwagi:

 

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na obiekcie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie przez Oferenta konsultacji z Zamawiającym, mających na celu uzyskanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień odnośnie zakresu prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-      zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,

-      wezwania Wykonawców, których Zamawiający zamierza zaprosić do dalszego etapu postępowania (negocjacje, oferty dodatkowe), w przypadku wątpliwości, do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert,

-      braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,

-      weryfikacji tylko tych ofert, których wartość nie przekracza wartości szacunkowej zamówienia,

-      udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy w postępowaniu, po ustaleniu wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia oraz otrzymaniu zgody na Wykonawcę od Inwestora,

-      zmiany treści zapytania ofertowego w trakcie całego procesu ofertowego, niemniej jednak przed upływem terminu złożenia oferty,

-      złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w zapytaniu ofertowym oraz w wymienionych załącznikach. W sytuacji natomiast, gdy jedno wymaganie Zamawiającego ujęte zostało w dwóch lub więcej miejscach        w różnych wersjach i nie da się ustalić, która z wersji wymagania ma znaczenie nadrzędne, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru która wersja będzie obowiązująca.

 

IX. Kontakt:


Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach technicznych:

Robert Grodzki

M 785 950 181

T 29 766 25 53

E robert.grodzki@energa.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych:

Ewa Chrostek

M 885 588 544

T 29 766 31 58

E ewa.chrostek@energa.pl

 


Na górę